Katedra
Wirusologii Molekularnej
Gdańsk
Wersja
językowa
Granty 2002-2016
2002-2004
“Multicomponent and vector vaccines against
helminth parasite infections in calves and sheep"

Grant no: 6PO4B 013 20
Grant KBN
2002- 2005
“Structural and functional studies of hepatitis C
virus  glycoproteins: identification of  targets for
antiviral therapy”

European Network for Hepatitis C Virus Envelope
Glycoprotein Research  (ENHCV)

Contract no: QLK2-CT-2001-01120
5th EU
Framework
Program grant
2003-2005
“Expression library immunisation (ELI) designed
vaccines against  infectious diseases in pigs;  rapid
identification of immunoprotective antigens  and
optimal  antigen delivery systems”

Contract no: QLK2-1999-00459/QLRT-2001-02896
5th EU
Framework
Program grant
2002-2005
“Role of cytoplasmic  tails of viral envelope
glycoproteins in immune evasion processes of
pseudorabies virus”

Collaboration with Ghent University, dr Hans Nauwynck.
Project founded by Flanders government, research
conducted in Poland and Belgium.
Polish- Flemish
bilateral
cooperation
program
2003
“Infection of human melanoma cells with bovine
herpesvirus 1”
Grant UG
2004-2007
"Wirus klasycznego pomoru świń (CSFV) jako
model do badania nowych metod hamowania
rozwoju wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) (eng. Classical swine fever virus (CSFV) as a model for testing new methods of inhibition of hepatitis C virus (HCV)) "

Grant nr: 2 P04B 012 26
Grant KBN
2005
“Structure and function of  glycoprotein complex
gM/gN bovine herpesvirus BHV-1”
Grant UG
2005-2007
“Contribution of immediate- early proteins of
pseudorabies virus (PRV; Suid herpes1) to the
antiviral protective immune response”

Collaborating institution: Federal Research Centre for
Virus Disease of Animals, Institute of Immunology,  Dr
Hanns-Joachim Rziha
Polish -
German
bilateral
collaboration
grant (Ministry
of Agriculture)
2006-2009
“Multifunctional herpesvirus  proteins : key
elements for vaccine development”

Grant  no: 0969/PO1/2006/30
Ministry of
Science
(MNiSW)
2006-2010
“Entry inhibitors for the treatment of hepatitis C
virus infection (EI-HCV)”

Coordinator: J. Ball. UK

Contract no: MRTN-CT-2006-035599
6th EU
Framework
Program grant,
Quality of Life,  
Marie Curie
Research
Training
Network
2007-2012
“New preventative and therapeutic Hepatitis C
vaccines: from pre-clinical to phase 1, HEPACIVAC”

Coordinator : R. Cortese, Italy

Contranct no: LSH-2005-1.2.4-2, Integrated Project
6th EU
Framework
Program grant,
Quality of Life,  
Priority
2007-2012
„ New vaccines against Hepatitis C virus (HCV)”

Grant nr: 563/6PR UE/2008/7
Grant  MNiSW
SPUB
(co-financing of
EU project)
2008-2015
"CENTRUM BIOTECHNOLOGII PRODUKTÓW
LECZNICZYCH. Pakiet innowacyjnych
biofarmaceutyków dla terapii i profilaktyki ludzi i
zwierząt" (eng. CENTRE OF MEDICINAL PRODUCT
BIOTECHNOLOGY. Package of innovative
biopharmaceuticals for human and animal therapy
and prophylactics)

The Project is carried out under the Innovative Economy
Operational Program 2007-2013

Grant nr: POIG.01.01.02-00-007/08-00
MNiSW - POIG
2010-2013
"Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy
w materiale środowiskowym" (eng. Development of
biosensor for detection of influenza virus in
environmental samples)  

Cofounded by European Regional Development Fund
within Innovative Economy

Grant nr: Ventures/2010-5/6
FNP -
VENTURES
2010-2011
"Inhibitory glikozylacji jako nowe potencjalne
leki antywirusowe przeciwko różnym szczepom
wirusa grypy typu A" (eng. Glycosylation inhibitors
as new antiviral agents against different strains of
Influenza virus type A)

Grant nr: 0208/P01/2010/70
FNP -
IUVENTUS
PLUS
2010-2011
"Strategie rozprzestrzeniania się alfaherpesvirusów
drogą 'cell-to-cell spread' " (eng. Strategies of
alphaherpesviruses spread from cell to cell)

Grant nr: 0042/P01/2010/70
FNP -
IUVENTUS
PLUS
2011-2013
"Analogi i mimetyki tunikamycyny jako nowe
potencjalne leki przeciwko różnym szczepom
wirusa grypy typu A" (eng. Tunicamycin analogues
and mimetics as new antiviral agents against
different strains of Influenza virus type A)

Grant nr:  0272/IP1/2011/71
FNP -
IUVENTUS
PLUS 2
2011-2014
"Exploring new immune evasion mechanisms of
herpesviruses: the search for improvement
strategies of anti-herpesviral vaccines and
virus-based therapeutics"

Grant nr: POMOST/2010-2/7
FNP POMOST
2012-2015
"Wpływ analogów i mimetyków tunikamycyny na
namnażanie wirusa zapalenia wątroby typu C
(HCV)" (eng. The influence of tunicamycin
analogues and mimetics on hepatitis C virus (HCV)
propagation)
NCN -
PRELUDIUM 2
2012-2015
"Badanie zależności pomiedzy sekwencją
wybranych genów bakulowirusa brudnicy nieparki
(LdMNPV) i ich wirulencją" (eng. Correlation
between DNA sequence of selected genes of gypsy
moth baculovirus (LdMNPV) and their virulence)
NCN -
PRELUDIUM 2
2012-2015
"Badanie roli egzosomów w przebiegu infekcji
alfaherpeswirusami" (eng. Role of egzosomes in
alphaherpesvirus infection)
NCN -
SONATA 2
2012 - 2015
"Nowe rekombinowane glikoproteiny E1E2 oraz
cząstki wiruso-podobne jako szczepionki przeciwko
wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV)" (eng.
New recombinant glycoproteins E1E2 and virus-like
particles for vaccines against hepatitis C virus
(HCV))
NCBiR - LIDER
2012-2015
"Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji
szczepionki wektorowej przeciwko chorobie
Newcastle u kur" (eng. Construction and
technological assessment of a vector vaccine
against Newcastle disease (ND) in chickens)

Collaboration: Państwowy Instytut Weterynaryjny -
Państwowy Instytut Badawczy, Krzysztof Kucharczyk
Techniki Elektroforetyczne Sp. z.o.o.
NCBiR -
NEW-VAC
2012-2017
"Mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów
pomiędzy komórkami: wirusowe strategie
przetrwania" (eng. Mechanisms of virus cell-to-cell
spread: virus survival strategies)
NCN -
MAESTRO 2
2013-2016
"Badanie właściwości biochemicznych, funkcjonalnych i immunogennych nowych rekombinowanych glikoprotein osłonkowych i cząstek wiruso-podobnych wirusa zapalenia wątroby typu C" NCN -
SONATA 3
2013-2014
"Udoskonalanie antywirusowych przeciwciał neutralizujących" (eng. Improvement of anvitiral neutralizing antibodies) FNP -
IUVENTUS
PLUS
2013-2016
"Jadalna szczepionka przeciwko wirusowi grypy dla drobiu" (eng. Oral vaccine against influenza virus for poultry) NCBiR - LIDER
2014-2016
"Szczepionka przeciw grypie - innowacyjne otrzymywanie antygenów podjednostkowych" (eng. Influenza vaccine - innovative methods for antigen preparation) NCBiR - PBS
2015
"Ekologiczna alternatywa dla nadmiernej chemizacji środowiska. Poszukiwanie i scharakteryzowanie naturalnych wrogów szkodników upraw leśnych" (eng. An ecological alternative to excessive chemicalisation of environment. Search and characterization of natural enemies of forest pests)

Grant nr: 36/UD/SKILLS/2015
FNP - INTER
2015
"Nowoczesna szczepionka przeciw chorobie Newcastle" (eng. Modern Newcastle disease vaccine)

Grant nr: 143/UD/SKILLS/2015
FNP - IMPULS
2015-2020
"Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej" (eng. The molecular mechanism of activity of alphaherpesvirus-encoded key immune evasion proteins)

SONATA BIS 4
2016-2019
"Czynniki genetyczne zwiększajace wirulencję bakulowirusa infekującego gąsienice jednego z głównych szkodników upraw leśnych - brudnicę nieparkę (Lymantria dispar)" (eng. Genetic factors causing increased virulence of the baculovirus infectingone of the major forest pests - the gypsy moth (Lymantria dispar))

Grant nr: 2015/17/N/NZ2/02092

PRELUDIUM 9
2016-2019
" System NanoExpo jako innowacyjna technologia procesu produkcji szczepionek nowej generacji" (eng. NanoExpo system as a innovative technological process of production of next generation vaccines)

Grant nr: LIDER/157/L-6/14/NCBR/2015

NCBiR - LIDER
2016-2018
"Wirus kleszczowego zapalenia mózgu - poznanie mechanizmów użytecznych w leczeniu i profilaktyce" (eng. Tick-borne encephalitis virus - search for mechanisms useful in treatment and prophylaxis)

Grant nr: 2015/19/D/NZ6/01717

NCN - SONATA 10
2016-2019
" Poznanie biologii, filogenezy i aktywności biologicznej nowoodkrytego czynnika kontrolującego liczebność szkodników integrowanych uprawach cytrusów " (eng. Novel biocontrol agent for use in organic / IPM citrus cultivation: biology, phylogeny and biopesticide activity)

Grant nr: PL-RPA/BIOCIT/04/2016
Konkurs na wspólne polsko - południowo afrykańskie projekty badawcze NCBiR
2017-2019
"Szczepionka przeciwko wirusowi Zika - innowacyjne otrzymywanie antygenów Podjednostkowych" (eng. Anti-Zika vaccine - innovative methods for antigen construction)

Grant nr: LIDER/1/0031/L-7/15/NCBR/2016

NCBiR - LIDER VII
2017-2019
"Ocena immunogenności silnie konserwowanych epitopów glikoproteiny E2 wirusa zapalenia wątroby typu C eksponowanych na powierzchni cząsteczek wirusopodobnych opartych na małym białku powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B" (eng. Evaluation of the immunogenicity of the highly conserved Hepatitis C virus E2 glycoprotein epitopes exposed on the surface of the Hepatitis B small surface antigen virus-like particles)

Grant nr: 2016/23/N/NZ6/02503
NCN - PRELUDIUM 12
2017-2019
"Cząsteczki wirusopodobne produkowane w żywych bioreaktorach jako szczepionka przeciwko najgroźniejszej chorobie drobiu " (eng. Virus-like particles produced in life bioreactors as Vaccine against the most dangerous disease of poultry)

Grant nr: 0171/L-7/2015
NCBiR -
LIDER VII
2017-2020
"Oszacowanie ryzyka dla zdrowia publicznego, związanego z potencjalnie niebezpiecznymi zoonotycznymi szczepami wirusa grypy typu A, krążącymi obecnie wśród populacji zwierząt hodowlanych w Polsce" (eng. Public health risk assessment, associated with potentially dangerous zoonotic influenza A virus strains, circulating among livestock in Poland)

Grant nr: 2016/21/D/NZ7/02721
NCN - SONATA
2018-2019
"Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych - badania in vitro i in vivo" (eng. Antiviral activity of interferon induced transmembrane proteins (IFITM) as a novel therapeutic strategy to control viral infections - evaluation in vitro and in vivo)

Grant nr: 2015/19/D/NZ6/01717

Project in collaboration with Professor Kathryn Ball from University of Edinburgh, UK and Professor Philip Meuleman, from Ghent University, Belgium

FNP - POWROTY
2018-2021
" Właściwości immunogenne epitopów białka NS3 wirusa zapalenia wątroby typu C w fuzji z małym białkiem powierzchniowym wirusa zapalenia wątroby typu B" (eng. Immunogenic properties of hepatitis C virus NS3 protein epitopes fused to hepatitis B small surface antigen)

NCN - OPUS 14